GAUDI REUSENSIS


Fa molt temps, en el moment de recórrer a fer consultes a reconegudes institucions com per exemple són la Gran Enciclopèdia Catalana, Wikipèdia i d'altres, sobre fets i circumstàncies del geni de l'arquitectura ANTONI GAUDÍ i CORNET, experimento personalment la més desagradable sensació en veure quelcom incomprensible, com és el fet que a les dades referides al lloc del naixement de tan extraordinària personalitat esdevinguda en data 25 de juny de 1852, o no hi figura el nom de la ciutat nadiua, -fen esment és en situació de litigi entre dues ciutats que es barallen per justificar l'absència de la ignorància-. En altres editorials consignen Reus i en altres publicacions hi figura Riudoms. Repeteixo, per a mi és incomprensible com un esdeveniment de fa poc més de 150 anys -gairebé abans d'ahir-. Diria és per no posar la voluntat necessària en saber-ho i alguns -pocs-, els quals ni són de la comarca del Baix Camp i que res els afecta, només mostrant un desig de distorsionar la realitat.

És absolutament comprensible i justificable l’actitud dels riudomencs, vila on es troben les arrels paternes dels Gaudí, la casa pairal i les propietats agrícoles, adoptant posicions i inquietuds de lluita per tenir el gran arquitecte com un dels seus fills il·lustres. Allò que ja no és justificable són els pocs que citem que van en contra de la realitat amb l'única pretensió de distorsionar.

Davant tot això, em vaig posar en contacte amb el meu bon amic Antoni Mª Vidal Colominas, reusenc vehement i bel·ligerant en tot allò que pot fer referència a menysprear la ciutat de Reus. Vull afegir que Vidal, podria haver sigut el millor cronista de la nostra vila. Després de comentar aquesta situació i de rebre les seves explicacions em va fer obsequi del llibre de l'advocat i escriptor J.M. Guix Sugranyes -segona edició de 1978-. Resto esmaperdut un una perimera lectura davant la incommensurable tasca de l' il·lustre senyor Guix, -fill adoptiu de la ciutat-, per tot el que en vida va fer per donar a conèixer al reusencs en conferències i intervencions de radio i en la incipient TV en la dècada dels anys 1950/60 sobre la vida i obra de d'Antoni Gaudí i sobretot per haver-nos deixat el llegat documental del llibre "DEFENSA DE GAUDÍ", el qual conté tan fefaent col.lecció documental incontrovertible del lloc de naixement del gran geni de l'arquitectura.
A partir d'ara i amb el gran ajut espontani del meu fill Rafael, pretenc anar aportant a aquest gran mitja que ens brinda INTERNET, per oferir l'esmentada documentació amb les fotografies corresponents a fi efecte d'evitar els mals entesos -alguns intencionats- sobre la ciutat nadiua d'Antoni Gaudí.

Hace ya tiempo que, en ocasión de recurrir a hacer consultas a reconocidas instituciones como por ejemplo la Gran Enciclopedia Catalana, Wikipedia y otras, sobre hechos y circunstancias de la vida del genio de la arquitectura Antoni Gaudí i Cornet, experimento personalmente la más desagradable sensación al ver lo incomprensible, como supone el hecho de los datos referidos al lugar del nacimiento de tan extraordinaria personalidad acaecida en fecha 25 de junio de 1852; o no figura el nombre de la ciudad natal, - indicando es algo en situación de litigio entre dos ciudades que se pelean para justificar la ausencia del dato-. En otras editoriales consignan Reus y en otras publicaciones figura Riudoms. Repito, para mí es incomprensible como un evento de hace poco más de 150 años -casi antes de ayer-. Diría es por no poner la voluntad necesaria en saberlo y algunos-pocos -, los que ni son de la comarca del Baix Camp y en que nada les afecta, sólo muestran como un deseo de distorsionar la realidad.

Es absolutamente comprensible y justificable la actitud de los riudomenses, villa donde se encuentran las raíces paternas de los Gaudí, la casa solariega y las propiedades agrícolas, adoptando posiciones e inquietudes de lucha por tener el gran arquitecto como uno de sus hijos ilustres. Lo que ya no es justificable son los pocos que citamos que van en contra de la realidad con la única pretensión de distorsionar.
Ante todo esto, me puse en contacto con mi buen amigo Antonio M ª Vidal Colominas, reusense vehemente y beligerante en todo aquello que puede hacer referencia a menospreciar la ciudad de Reus. -Quiero añadir que Vidal, podría haber sido el mejor cronista de nuestra villa-. Después de comentar esta situación y de recibir sus explicaciones me hizo obsequio del libro del abogado y escritor JM Guix Sugranyes -segunda edición de 1978 -. Quedé altamente sorprendido en una perimera lectura ante la inconmensurable labor del ilustre señor Guix, -hijo adoptivo de la ciudad-, por todo lo que en vida hizo para dar a conocer a sus lectores y reusenses en conferencias e intervenciones de radio y en la incipiente TV en la década de los años 1950/60 sobre la vida y obra de de Antoni Gaudí y sobre todo por habernos dejado el legado documental del libro "DEFENSA DE GAUDÍ", el cual contiene tan fehaciente colección documental incontrovertible del sitio de nacimiento del gran genio de la arquitectura.
A partir de ahora y con el gran ayuda espontánea de mi hijo Rafael, pretendo ir aportando a este gran medio que nos brinda INTERNET, para ofrecer dicha documentación con las fotografías correspondientes a fin de evitar los malos entendidos -algunos intencionados - sobre la ciudad natal de Antoni Gaudí.

1 comentari:

joanloam ha dit...

Molt interessant aquest bloc dedicat a Gaudí, ja l'aniré visitant. Salutacions.

Joan